Skip to content
Menu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: clevercat.pl, zwanej dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Paulina Karbownik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CleverCat Paulina Karbownik, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wola Murowana 70, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 9591938374, REGON: 385964596, adres poczty elektronicznej: biuro@clevercat.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego i Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników, kontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu internetowego.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności czy regulaminem (w tym celu zaznacza np. odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

§2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta (w tym również za pośrednictwem narzędzia MobileMonkey), a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  • złożenia zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • stosowania e-mail marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  • zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • egzekwowania przestrzegania regulaminów usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 6. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
 8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu internetowego.
 9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  • NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  • adres prowadzenia działalności/siedziby,
  • numer telefonu,
  • treści wiadomości przekazywanych w formularzach interaktywnych.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Serwisie internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w regulaminie.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Serwisie internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w regulaminie.
 12. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • OVH Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław, KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, REGON: 933029040- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis,
  • biuro rachunkowe – w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości,
  • MobileMonkey Inc, 359 Newbury Street, 5th Floor Boston, MA, 02115 – w celu obsługi chatu online,
  • Zoom Video Communications, Inc., USA – w celu świadczeniu usług (przeprowadzania lekcji za pośrednictwem platformy).
 13. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Serwisu:
  • piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Serwisu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 14. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, czy Instagram. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 15. W związku z możliwością porozmawiania poprzez Messengera (narzędzie Facebooka). Kontaktując się za pośrednictwem FB Messenger, Administratorowi przekazywany jest kontakt do osoby, która wysyła wiadomość. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe, w tym adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu poprzez Messenger przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytań, czy ewentualnego zamówienia usług. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 16. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta (w tym również za pośrednictwem narzędzia MobileMonkey), a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 17. Narzędzie Zoom stosowane jest w celu przeprowadzania spotkań online. Zoom jest usługą Firmy Zoom Video Communications, Inc., z siedzibą w USA.Po zalogowaniu się na stronę Zoom za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest dostawca aplikacji. Aby skorzystać z aplikacji konieczne jest wejście na stronę internetową, aby pobrać oprogramowanie do korzystania z niej. Z opcji Zoom można też korzystać po wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora spotkania oraz, w razie potrzeby, dodatkowo danych dostępu do spotkania bezpośrednio w aplikacji Zoom. Jeśli niemożliwe jest lub nie ma potrzeby korzystania z aplikacji Zoom, można jedynie używać podstawowych funkcji za pośrednictwem wersji przeglądarki, znajdującej się na stronie internetowej zoom.us. Podczas korzystania z Zoom przetwarzane są różne rodzaje danych. Rodzaj danych zależy od tego, jakie dane wprowadzane są przed lub podczas konferencji online. Przedmiot przetwarzania stanowią podane w kolejnym zdaniu dane osobowe. Dane użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (jeśli nie używany jest „Single-Sign-On“), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), dział (opcjonalnie), metadane meetingu: temat, opis (opcjonalnie), adres IP użytkownika, informacje odnośnie urządzeń/sprzętu komputerowego, nagrania (opcjonalnie): Pliki-MP4 wszystkich nagrań video, audio oraz prezentacji, pliki-M4A wszystkich nagrań audio, pliki tekstowe spotkań online na czacie, gdy korzystamy z Zoom na telefonie: informacja o numerze telefonu przychodzącego i wychodzącego, nazwa kraju, godzina rozpoczęcia i zakończenia, dalsze dane o połączeniu, takie jak adres IP urządzenia, dtekstowe, audio oraz video: W czasie „spotkania online” istnieje możliwość korzystania z funkcji czatu, zadawania pytań lub wypełniania ankiety. W tym zakresie przetwarzane są wpisy tekstowe w celu wyświetlenia i, w razie potrzeby, zaprotokołowania ich w „spotkaniu online”. W celu umożliwienia wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku przetwarzane będą dane z mikrofonu urządzenia końcowego oraz z dowolnej kamery video urządzenia końcowego przez czas trwania spotkania. Za pomocą aplikacji Zoom można w każdej chwili wyłączyć samodzielnie kamerę lub wyciszyć mikrofon. Aby wziąć udział w „spotkaniu online“ lub wejść do „pokoju spotkania“ należy przynajmniej podać imię i nazwisko.

§3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Serwisu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika.
 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • umożliwienie kontaktu Użytkowników z Usługodawcą za pomocą platformy Messenger oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego za pomocą platformy Messenger, popularyzowanie Serwisu internetowego (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
  • obsługi chatu online dostarczanego przez MobileMonkey (administratorem cookies jest MobileMonkey Inc z siedzibą w państwie trzecim – Stanach Zjednoczonych).
 5. Google LLC, Facebook Inc, Zoom Video Communications Inc. oraz MobileMonkey Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
 6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy YouTube.
 7. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 8. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.
 9. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 10. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 11. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 12. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 13. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  • Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
  • Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Klient/Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Klient/Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 5. Klient/Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej (w tym za pomocą platformy Messenger) mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane, zażądać ich usunięcia, a także zażądać przeniesienia danych.
 7. W celu realizacji swoich praw Klient/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W celu realizacji swoich praw Klient/Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

§5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.